1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd (εφεξής η «Εταιρεία») και θα διαρκέσει από την 14/03/2019 ως και τις 14/04/2019, περιλαμβανομένων.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών (περιλαμβανομένων των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους οι οποίοι θα συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής του διαγωνισμού που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Bombay Sapphire (www.bombaysapphirecy.com), εφεξής η «Σελίδα», και εφόσον ακολουθήσει τις οδηγίες τους διαγωνισμού όπως αυτοί αναγράφονται στη Σελίδα.

a. Κάθε συμμετέχων καλείται να ψηφίσει το αγαπημένο του βίντεο από τα 3 που βρίσκονται στη Σελίδα.

b. Κάθε συμμετέχων δύναται να ψηφίσει περισσότερα από ένα βίντεο.

c. Μόνο μια ψήφος για κάθε βίντεο θα αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στον διαγωνισμό.

3. Το έπαθλο του διαγωνισμού, εφεξής το «Έπαθλο» είναι η διοργάνωση από την Εταιρεία ενός ιδιωτικού πάρτι για τον νικητή και 20 φίλους της επιλογής του με την παροχή ποτού και finger food αξίας €500.

a. Ο χώρος διεξαγωγής του πάρτι θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών.

b. Η ημερομηνία διεξαγωγής του πάρτι θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών από την Εταιρεία.

4. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και προσφέρεται σε είδος. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα ή/και να αντικατασταθεί/ανταλλαγεί με άλλο.

5. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό και έχουν δώσει τουλάχιστον μία ψήφο σε ένα από τα βίντεο της Σελίδας ή όπως αναφέρεται στον όρο 2 ως άνω. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει ψηφίσει, τότε αυτή η κλήρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με άλλη κλήρωση μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος ο οποίος έχει δώσει τουλάχιστον μια ψήφο. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι αναπληρωτές οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο έπαθλο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 8 κατωτέρω.

6. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας MSPS Cyprus στην οδό Χριστοδούλου Σώζου 2, 1096 Λευκωσία, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 η ώρα 12:00 μ.μ.

7. Θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) αναπληρωματικοί.

8. Οι νικητές που θα αναδειχθούν θα ανακοινωθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού.

9. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί του επάθλου.

10. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον τυχερό ή/και σε περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί την αποδοχή του Επάθλου ή/και σε περίπτωση παράτυπης ή/και άκυρης συμμετοχής του νικητή ή/και μη ανταπόκρισης του νικητή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του μέσω Email, τότε, δεν υφίσταται υποχρέωση της Εταιρείας για απόδοση του Επάθλου και η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή.

11. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους τους διαγωνισμού ή/και να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή/και να παρατείνει ή/και να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή/και να μεταθέσει την ημερομηνία της κλήρωσης κατά την απόλυτη κρίση της.